Virtual Reality หรือ VR คือการจำลองสภาพแวดล้อมจริงและสภาพแวดล้อมจากจินตนาการ เช่น วิดิโอ ภาพ เสียง ผ่านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยต้องใช้งานผ่านอุปกรณ์นำเข้าต่างๆ เช่น ถุงมือ เมาส์ แว่นตา เป็นต้น เพื่อรับรู้ถึงแรงป้อนกลับจากการสัมผัสสิ่งต่างๆ และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้ โดยเราสามารถนำเทคโนโลยี VR มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน เช่น ด้านการแพทย์ (การฝึกผ่าตัดแบบเสมือนจริง) การทำเครื่อง VR เพื่อฝึกบินเชิง simulation ทางการศึกษา ด้านการบันเทิง เกมส์ ทางด้านธุรกิจ เป็นต้น

เทคโนโลยี VR ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทางด้านการศึกษา เพื่อช่วยในการจัดเรียนการสอน ช่วยสร้างประสบการณ์ผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เข้าใจยากได้แบบเสมือนจริง นอกจากนี้สามารถนำเทคโนโลยีมาสร้างห้องเรียนจำลองเสมือนจริงและสร้างบรรยากาศรอบๆ ให้เหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้แบบนอกตำราและเป็นห้องเรียนที่ปลอดภัยกว่าเนื่องจากผู้เรียนไม่ได้ไปหยิบจับสิ่งของจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อีกมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ในระบบ wifi

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริงของระบบ VR นี้ มีข้อเสียคือ ถ้าอุปกรณ์ VR ที่ไม่ดีหรือไม่ได้มาตรฐาน ถ้าเราสวมใส่ไปนาน ๆ อาจจะทำให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์ VR ปวดหัว สายตาผิดปกติ หรืออาเจียนได้ อย่างไรก็ตาม มีเทคโนโลยีมากมายที่มากระตุ้นการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  และเทคโนโลยี VR เป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่ราคาของเทคโนโลยีเหล่านี้ยังสูงมาก ทำให้การนำมาใช้ยังไม่แพร่หลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Awesome Work

You May Also Like